Missie, visie en beleid Seniorenraad Zwolle

Missie

De Seniorenraad Zwolle heeft als missie de belangen van alle ouderen in de gemeente Zwolle te behartigen, rekening houdend met ieders zelfstandigheid, achtergrond en met respect voor elkaars beginselen. Wij willen dit bereiken door samenwerking en gezamenlijk optreden met de diverse aangesloten organisaties en de ouderenbonden.

Visie

Onze visie is dat Zwolle een leefbare, inclusieve stad is, waarin alle senioren volwaardig kunnen deelnemen, gelukkig zijn en vitaal kunnen leven.
Met onze visie hanteren wij een perspectief van 2025. De visie wordt in principe om de 2 jaar herijkt en indien nodig bijgesteld.

Onze visie betekent:

 • Positieve gezondheid is uitgangspunt: versterken van het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan
 • Inclusie is leidend, ongeacht migratieachtergrond, fysieke mogelijkheden en gender
 • Kwaliteit van leven wordt bereikt door goede fysieke, psychische en sociale omstandigheden
 • Participatie wordt gestimuleerd
 • De leefomgeving is gezond en groen

Beleid 2021-2023

Op basis van onze missie en visie hebben wij de ambitie de komende jaren de belangen van de groeiende en diverse groep senioren goed te behartigen. Hiervoor formuleren wij een beleid voor de jaren 2021-2023, dat richtinggevend is voor de activiteiten van SRZ.

Beleidsuitgangspunten:

Bij de uitvoering van onze activiteiten sturen wij op:
• Verbinding met de doelgroep(en) en met relevante organisaties
• Uitbrengen van gevraagd en ongevraagde advies aan de gemeente, aan zorginstellingen en aan andere relevante organisaties en beïnvloeding van hun beleid
• Integrale aanpak en samenwerking, en voorkoming van versnipperde aanpak
• Kennisdeling binnen de SRZ, met de doelgroep en met/tussen betrokken organisaties
• Integrale aandacht voor alle inwoners (ongeacht leeftijd, gender, migratieachtergrond)
• Waar nodig bijzondere aandacht voor specifieke behoeften van bepaalde groepen
• Inzetten van primair preventieve maatregelen om burgers gezond, vitaal en actief te houden
• Leggen van verbindingen tussen ouderen en de samenleving en hen stimuleren de mogelijkheden te gebruiken
• Een gezonde (o.a. groen) en veilige leefomgeving
• Kwaliteit van zorg en welzijn, daarbij uitgaande van persoonsgerichte behoeften van de ouderen

Beleid 2021-2023

Algemeen

 • In kaart brengen van problematiek en behoeften van de doelgroep(en)
 • In kaart brengen relevante instanties/organisaties, voorzieningen en activiteiten
 • Bekend maken ouderen met voorzieningen, instanties en digitale mogelijkheden (website, nieuwsbrief?)
 • Streven naar een inclusieve samenleving
 • Uitwerken van de agenda “vitaal en waardig ouder worden”

Zorg, welzijn en leefbaarheid

 • Bevorderen van welzijn, gezondheid en zingeving (o.a. voorkomen van eenzaamheid en armoede) bij ouderen
 • Stimuleren van kwaliteit van leefomstandigheden
 • Creëren van bewustwording bij zorgverleners voor de specifieke problematiek van migrantengroepen
 • Bevorderen van cultuur-sensitieve zorg bij zorgverleners
 • Bevorderen van participatie van ouderen in samenleving en in werk (betaald en onbetaald)

Wonen en infrastructuur

 • Stimuleren van kwaliteit van leefomstandigheden
 • Aandacht voor kwaliteit en kwantiteit van wonen voor ouderen; stimuleren van levensloopbestendig wonen
 • Stimuleren van bereikbaarheid en mobiliteit van ouderen